سیستم ثبت شکایت

برقراری شفافیت کامل و رعایت اصول و استاندار‌دهای اخلاقی در محیط کسب‌و‌کار همواره از ارزش‌های موستیک بوده است. در این راستا با پیاده‌سازی سیستم گزارشگری تخلف، قدمی موثر برای شفافیت هر چه بیشتر عملیات شرکت برداشته است.

در صورتی که تخلف و تخطی از اصول و ضوابط کاری و اخلاقی در عملیات موستیک مشاهده کردید، می‌توانید با استفاده از سیستم گزارشگری تخلف که در ادامه توضیح می‌دهیم، گزارش خود را ارسال کنید تا رسیدگی شود. در نظر داشته باشید که می‌توانید بدون نام و به صورت ناشناس، گزارش را ارسال کنید اما حتما باید اسناد و مدارک معتبر برای رسیدگی را ارائه کنید.


    captcha